Har du spørsmål eller er du interessert i en konto? Vær så snill kontakt met ons op.

Vilkår og betingelser

1. GJELDIGHET

a) Disse betingelsene gjelder for alle tilbud HeadSupplies BV, heretter kalt selger, samt for alle kjøps- og salgsavtaler som er inngått mellom selger og dens avtalepart, heretter kalt kjøper.
b) Avvik fra disse betingelsene gjelder bare hvis dette er uttrykkelig avtalt av selger og kjøper og disse avvikene også er bekreftet skriftlig av selger til kjøper. c) Eventuelle generelle kjøpsbetingelser for kjøperen er ekskludert i disse betingelsene hvis eksplisitt bekreftet skriftlig.

2. TILBUD

a) Alle tilbud fra selger, inkludert prislister levert av selger, er uten forpliktelse, med mindre de inneholder en betingelse for aksept.
b) Tilbudene er basert på informasjonen som er levert med søknaden og de priser og lønn som gjelder på tilbudsdato. Prisene oppgitt i et tilbud er eksklusiv merverdiavgift.
c) Hvis et uforpliktende tilbud fra selgeren aksepteres av kjøperen, har selgeren rett til å trekke tilbake tilbudet innen fem virkedager etter mottak av akseptet.
d) For et sammensatt tilbud er det ingen forpliktelse å levere en del til en tilsvarende del av prisen som er oppgitt for helheten.

3. LEVERING

a) Leveringsdatoen som er oppgitt eller avtalt av selgeren er informativ, er omtrentlig og vil derfor aldri bli ansett som en frist, med mindre skriftlig uttrykkelig er avtalt annet. Hvis den angitte leveringsdatoen overskrides, må selgeren være i mislighold med registrert brev før han er i mislighold overfor kjøperen.
b) Så lenge selgeren ikke er misligholdt overfor kjøperen, er den ikke forpliktet til å kompensere skaden forårsaket av klienten, som kan oppstå ved overskridelse av angitt leveringsdato.
c) Med mindre annet er avtalt, skjer levering fra selgerens lager.
d) Kjøperen er forpliktet til å ta levering av varene som skal leveres når de blir gjort tilgjengelig for ham i henhold til avtalen eller når de blir levert til ham. Hvis den andre parten nekter å ta levering eller unnlater å gi informasjon eller instruksjoner som er nødvendige for leveransen, vil varene bli lagret på kjøperens risiko. I så fall skylder kjøperen alle merkostnader, inkludert i alle fall lagringskostnader.
e) Selger har lov til å levere varene som skal leveres i deler. Dette gjelder ikke hvis en delleveranse ikke har noen uavhengig verdi. Hvis varene blir levert i deler, er selgeren autorisert til å fakturere hver del separat.
f) Hvis leveransen skjer ved bruk av lånepakke, er kjøperen forpliktet til å returnere denne lånepakkingen, for egen regning, tom og uskadet til selgeren innen 30 dager etter mottakelse.
g) Dyrkede produkter tilbys kun av selgeren for dyrking av planter som loven har tillatelse til. Kjøper erklærer at den ikke vil bruke disse produktene til ulovlig eller kommersiell avlsvirksomhet. Hvis selgeren mistenker at det er noen intensjon om ulovlig avlsvirksomhet, forbeholder hun seg retten til å nekte kjøp av kjøper.

4. PRIS (ENDRINGER)

a) Prisene som ble avtalt på tidspunktet for inngåelsen av avtalen er basert på informasjonen som er kjent på tidspunktet for inngåelsen og er eksklusiv omsetningsavgift.
b) Hvis det etter inngåelsen av avtalen mellom selger og kjøper oppstår forhold med hensyn til kostprisfaktorer som begrunner en endring i avtalt pris, har selger rett til å endre prisen deretter. Bortsett fra hvis prisendringen er en økning på mer enn 10%, har kjøperen ingen rett til å oppløse avtalen hvis prisen endres av selgeren.
c) Kostnadsprisfaktorer inkluderer i alle fall prisene på materialer, råvarer, emballasje, varer som skal kjøpes fra tredjepart, skatter, avgifter, fraktrater, valutaforandringer, forsikringspremier, mens i tillegg, hvis offentlige tiltak er kunngjort, har disse resultatene, som ikke kan anses som normal handelsrisiko, vil selger ha rett til å kreve tilleggsavgift på prisene tilsvarende.

5. PRØVER, MODELLER OG EKSEMPLER

a) Hvis en modell, prøve eller eksempel er blitt vist eller levert av selger, antas dette å ha blitt vist eller gitt bare som indikasjon: egenskapene til varene som skal leveres kan avvike fra prøven, modellen eller eksemplet, med mindre eksplisitt er angitt oppgi at den vil bli levert i samsvar med prøven, modellen eller eksemplet som er vist eller gitt.

6. GARANTI OG KRAV

a) Selgeren gir ingen garantier for de leverte varene og bærer intet ansvar for bruken av de leverte varene, selv om disse er basert på anbefalinger, råd eller informasjon gitt av selgeren eller av tredjepart.
b) Alle krav som kjøper ønsker å stille til varene som skal leveres og som avviker fra de normale kravene, må eksplisitt rapporteres til selgeren når kjøpekontrakten er inngått.
c) De leverte varene har ikke og har ingen virkning som medisiner, i henhold til medisinforsyningsloven eller andre lover og forskrifter.

7. ENDRINGER I VARENE SOM SKAL LEVERES

a) Selgeren er autorisert til å levere varer som avviker fra varene beskrevet i kjøpsavtalen, uten at kjøperen har rett til å oppløse avtalen, hvis det gjelder endringer i varene som skal leveres, emballasjen eller tilhørende dokumentasjon som kreves for å overholde gjeldende lovbestemmelser eller hvis det gjelder mindre endringer i saken som betyr en forbedring.

8. KRAFT MAJEURE

a) Ved force majeure har selger rett til å innstille gjennomføringen av avtalen inntil omstendighetene som forårsaker force majeure ikke lenger oppstår.
b) Force majeure betyr enhver merkelig årsak, så vel som omstendigheter, som ikke med rimelighet skal være utsatt for selgeren. Forsinkelser eller mislighold fra leverandører eller leverandører, generell mangel på råvarer og andre varer som kreves for levering, transportvansker, stagnasjon i importen av varene som skal leveres, forretningsforstyrrelser, overdreven fravær, streik og statlige tiltak og intervensjoner anses uttrykkelig som force majeure.
c) Hvis force majeure-perioden varer lenger enn 3 måneder og hvis det er fastslått at force majeure er av varig karakter, kan selger og kjøper gjøre en avtale om avslutning av avtalen og de tilhørende konsekvenser.
d) Hvis selgeren allerede delvis har oppfylt sine forpliktelser ved påbegynnelse av force majeure, eller er i stand til delvis å oppfylle sine forpliktelser, har han rett til å fakturere den allerede leverte eller den leverbare delen separat, og kjøperen er forpliktet å betale denne fakturaen som om det var en egen avtale. Dette gjelder imidlertid ikke hvis den allerede leverte eller leverbare delen ikke har noen uavhengig verdi.
e) Selgeren forbeholder seg retten til å påberope seg force majeure, selv om omstendighetene som forårsaker dette oppstår etter utførelsen av avtalen (delvis) burde vært fullført av selgeren.

9. KONTROLL OG ANNONSERING

a) Kjøperen er forpliktet til å sjekke varene som er kjøpt ved levering, men i alle fall innen 3 virkedager etter mottakelse, og å sjekke om de leverte varene oppfyller de avtalte betingelsene.
b) Unøyaktigheter, unnlatelser og / eller mangler med hensyn til de leverte varene, som blir oppdaget av kjøperen ved mottakelse, må umiddelbart varsles til selgeren ved registrert brev eller e-post.
c) Usynlige mangler må også rapporteres til selger skriftlig, med signert brev eller per e-post, innen 8 virkedager etter oppdagelsen, men senest 30 dager etter levering.
d) Klager som når selgeren mer enn 30 dager etter mottakelse av kjøperen av de leverte varene, vil ikke lenger bli behandlet av henne og vil resultere i fortapning av kravet til kjøperen.
e) Rettidig inspeksjon og klager suspenderer ikke kjøpers plikt til å godta og betale for varene som skal leveres og / eller leveres. De leverte varene kan bare returneres etter forutgående skriftlig tillatelse fra selger.

10. RESERVERING AV EIENDOM

a) Varene levert av selgeren forblir selgerens eiendom inntil kjøperen har oppfylt alle sine forpliktelser i henhold til alle kjøpsavtaler som er inngått med selgeren, for så vidt disse forpliktelsene gjelder vederlag (er) med hensyn til varene eller varene som er levert eller skal leveres seg selv og / eller eventuelle krav på grunn av manglende overholdelse av kjøperen med kjøpsavtalen (e).
b) Varer levert av selgeren, og som er underlagt eiendomsbevaring i medhold av foregående ledd, kan bare selges videre i forbindelse med normal forretningsdrift. Kjøperen er ikke autorisert til å pantsette de leverte varene eller å etablere noen annen rettighet på dem.
c) Hvis kjøperen ikke oppfyller sine forpliktelser, eller hvis det er god grunn til at han ikke vil gjøre det, er selgeren berettiget til å fjerne eller fjerne de leverte varene med forbehold om eiendomsrett fra kjøperen eller tredjepart som holder varen for kjøperen. få det. Kjøperen er forpliktet til å samarbeide fullt ut om dette på grunn av en bot på 10% av beløpet han skylder per dag.
d) Hvis tredjeparter ønsker å etablere eller hevde noen rett til varene som leveres med forbehold om eierskap, er kjøper pliktig å informere selgeren så snart det med rimelighet kan forventes.
e) Kjøperen påtar seg på selgerens første forespørsel:
- å forsikre og holde forsikret varene som er levert under oppbevaring av eiendeler mot brann, eksplosjon og vannskader og mot tyveri og å gjøre forsikringens forsikring tilgjengelig for inspeksjon av selgeren;
- å pantsette alle krav fra kjøperen til forsikringsselskaper med hensyn til varene som er levert under oppbevaring av eiendommen til selgeren på den måten som er foreskrevet i artikkel 3: 239 BW;
- å pantsette kravene som kjøperen innhenter mot kundene sine ved videresalg av varer levert av selgeren under forbehold om salg til selgeren på den måten som er foreskrevet i artikkel 3: 239 BW;
å merke varene som er levert under eiendomsrett som selgerens eiendom;
på andre måter å samarbeide med alle rimelige tiltak som selgeren ønsker å gjøre for å beskytte sin eiendomsrett med hensyn til de leverte varene og som ikke urimelig hindrer kjøperen i det normale løpet av sin virksomhet.

11. ADVARSELPOLITIKK

a) Kjøperen er forpliktet til å informere selgeren umiddelbart og fullt så snart den får mistanken eller varsel om at de og / eller tredjepart opplever skade og / eller noen ulempe eller vil være (ytterligere) skade og / eller ulempe erfaring, som er forårsaket av de leverte varene.
b) I tillegg til sin egen aktsomhetsplikt for å forhindre eller begrense skade, er kjøperen forpliktet til å gi kjøperen full mulighet til å forhindre overhengende skade og / eller noen ulempe eller å begrense skader og / eller ulemper.
c) Kjøperen er forpliktet til å erstatte selgeren mot krav fra tredjepart med hensyn til skade forårsaket av de leverte varene.

12. ANSVAR

a) Selgeren er ikke ansvarlig overfor kjøperen for skade (direkte eller indirekte) og / eller noen ulempe som følger av varene levert av selgeren, bortsett fra i tilfelle denne skaden ble forårsaket av forsett eller grov uaktsomhet fra selgerens side.
b) Imidlertid er selgeren ikke ansvarlig for skade i form av tap av omsetning, tap av handel og / eller annen følgeskade.
c) Hvis det, med behørig overholdelse av bestemmelsene i de foregående ledd i denne artikkelen, ser ut til at skaden og / eller ulempen som har oppstått må være for selgerens konto, vil selgerens totale ansvar begrenses til et slikt beløp. hvis, i samsvar med standarder for rimelighet og rettferdighet, står i forhold til prisen som er avtalt for varene som er levert og i intet tilfelle vil være høyere enn den avtalte prisen.
d) Hvis selgeren holdes ansvarlig av en tredjepart for skade og / eller ulemper som den ikke er ansvarlig for i henhold til avtalen med kjøperen og / eller disse vilkårene, vil kjøperen godtgjøre den og selgeren fullt ut refunder alt det må betale til denne tredjeparten.
e) Bevisbyrden med hensyn til eventuelt påstått ansvar fra selgeren hviler på kjøperen, som han godtar.

13. BETALING

a) Kjøperen forplikter seg til å betale alle regninger mottatt fra selger innen 7 dager eller den avtalte betalingsperioden, uten noe fradrag og uten suspensjon på grunn av påstått mislighold, med mindre annet er avtalt.

b) I tilfelle mislighold, avvikling, konkurs eller suspensjon av betaling av kjøper, vil hans (betalings) forpliktelser umiddelbart forfalle og skal betales. Klientens (betalings-) forpliktelser vil også umiddelbart bli forfalte og betales i tilfelle selgeren blir klar over omstendigheter som gir henne god grunn til å frykte at klienten ikke vil være i stand til å oppfylle sine (betalings-) forpliktelser.
c) Betaling må skje i nederlandsk valuta ved hjelp av en giro eller bankoverføring til en bankkonto spesifisert av selgeren. Ved kontant betaling må kjøperen sørge for at kvitteringen blir utstedt av selgeren.
d Hvis den fastsatte betalingsperioden på 7 dager overskrides, skylder kjøperen selgeren renter, med minimum 1% per måned, fra forfallsdato og frem til betalingsdagen på det forfalte beløpet, uten at det er påkrevd at det er forhåndsvarsel, der renter for en del av måneden beregnes som en hel måned.
e) Kjøperen skylder også utenomgivende kostnader fra forfallsdato, som utgjør 15% av hovedbeløpet. Imidlertid, hvis selgeren viser seg å ha pådratt seg høyere kostnader, inkludert saksomkostninger, som det var rimelig nødvendig, vil disse kostnadene også måtte refunderes av kjøperen.
f) Kjøperen skylder selgeren de rettslige kostnadene som den har pådratt seg i alle tilfeller, forutsatt at de ikke er urimelig høye, hvis selgeren og kjøperen fører rettslige forhandlinger med hensyn til en avtale som disse generelle vilkårene gjelder og en rettsavgjørelse har retten til dommer, der kjøperen helt eller overveiende ikke lykkes.
g) Betalinger foretatt av kjøperen vil alltid brukes til å gjøre opp alle skyldige renter og kostnader og deretter betalte fakturaer som har vært utestående lengst, selv om kjøperen oppgir at betalingen gjelder en senere faktura.

14. GARANTI

a) Selger har rett til ved eller etter inngåelse av avtalen, før (videre) ytelse, å kreve av kjøperen sikkerhet for at han vil oppfylle sine (nåværende og fremtidige) forpliktelser overfor selgeren innen rimelig tid.
b. Kjøperen er forpliktet til å stille sikkerhet til enhver tid i tilfelle hans konkurs, suspensjon av betaling, nedleggelse eller avvikling av selskapet eller fordi kjøperen mister makt til å disponere hele eller delvise eiendeler på grunn av beslag eller på annen måte.

15. SUSPENSJONLOV

a) I tilfelle kjøperen ikke oppfyller sine forpliktelser overfor selger, har sistnevnte rett til uten varsel om mislighold å innstille utførelsen av avtalen fra dens side til oppfyllelsen har funnet sted fra kjøperens side.
b) Selger har også rett til å innstille utførelsen av avtalen dersom omstendighetene kommer til hennes viten som gir henne god grunn til å frykte at kjøperen ikke vil oppfylle sine forpliktelser overfor selgeren.

16. AVSLUTNING AV AVTALEN

a I tilfelle kjøperen kommer til kort i oppfyllelsen av avtalen, har selgeren rett til å gjennomføre full eller delvis oppløsning av avtalen ved hjelp av en skriftlig erklæring om dette eller ved rettsavgjørelse.
b) Hvis avtalen avsluttes helt eller delvis, er kjøperen forpliktet til å tilbakebetale den positive kontraktsmessige interessen til selgeren.
c) Selger har lovlig rett til å gjennomføre full eller delvis oppløsning av avtalen overfor kjøperen, og har aldri plikt til å kompensere kjøperen for skader som følge av dette.
d) Hvis det oppstår forhold med hensyn til varene som skal leveres eller personene og / eller materialet som selgeren bruker eller har en tendens til å bruke i utførelsen av avtalen, som er av en slik karakter at utførelsen av avtalen selger har rett til å oppløse avtalen hvis det blir umulig eller så kritikkverdig og / eller uforholdsmessig dyrt at overholdelse av avtalen ikke lenger med rimelighet kan kreves.

17. FORTROLIGHET

a) Underlagt de forpliktelser som loven pålegger ham, har ikke kjøperen lov til å gi konfidensiell informasjon om selgeren og forretningsforholdet mellom kjøperen og selgeren til tredjepart.

18. ANBEFALING

a) Kjøper har ikke lov til å annonsere de leverte varene på en måte som ikke er i samsvar med lovbestemmelser, arten av de leverte varene eller på hvilken måte selgeren vanligvis gjør dette.
b Kjøperen har heller ikke lov til å gi en garanti til tredjepart med hensyn til anvendelsen av de leverte varene, selv om disse er basert på anbefalinger, råd eller informasjon gitt av selgeren eller av tredjepart.
c) Ved salg og markedsføring av de leverte varene, har kjøperen lov til å bruke salgsmaterialet levert av selgeren. Salgsmaterialet som følger med forblir imidlertid selgerens eiendom til enhver tid.
d) Selgeren forbeholder seg uttrykkelig opphavsretten til det leverte salgsmaterialet. Kjøperen har ikke lov til å gjøre endringer i eller i salgsmaterialet.
e) Hvis kjøperen ønsker å annonsere de leverte varene ved hjelp av salgsmateriale produsert av ham selv eller på hans instruks, har kjøperen bare rett til det etter skriftlig godkjenning fra selgeren.

19. Tvisteløsning

a) I motsetning til rettsreglene for sivilrettsdomstolen, vil enhver tvist mellom kjøper og selger, hvis retten har jurisdiksjon, avgjøres av retten i Rotterdam. Selgeren forblir imidlertid autorisert til å innkalle kjøperen til å vises for en domstol som har jurisdiksjon i henhold til loven eller gjeldende internasjonal traktat.

20. GJELDENDE LOV

a) Nederlandsk lov gjelder for enhver avtale mellom selger og kjøper.

21. MODIFISERING AV BETINGELSENE

a) Selgeren er autorisert til å gjøre endringer i disse betingelsene. Disse endringene trer i kraft på det kunngjorte tidspunktet for ikrafttredelse. Selger vil sende de endrede forholdene til kjøperen i god tid. Hvis ingen dato for påbegynnelse er varslet, vil endringer i kjøper tre i kraft så snart endringen er blitt varslet til den.

Nettopp lagt til ønskeliste.
Ønskelisten min
Nettopp lagt til handlekurven din:

#tittel#

#pris#
×